Regulamin płatości za najem pojazdu

§ 1 Definicje


1. Wypożyczalnia – Jakub Jankowiak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą WTF Cars Jakub Jankowiak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8992866473, REGON:
384075121, pl. Solny, nr 14, lok. 3, 50-062 Wrocław – przedsiębiorca świadczący usługę
najmu pojazdu, zawierający Umowę najmu.
2. Najemca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zawierająca
lub zamierzająca zawrzeć Umowę najmu.
3. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
4. Płatność automatyczna – płatność następująca na rzecz Wypożyczalni za pośrednictwem
Widgetu na Stronie Wypożyczalni, po złożeniu zapytania rezerwacyjnego przez Najemcę na
Stronie wypożyczalni.
5. Płatność poprzez link – płatność na rzecz Wypożyczalni za pośrednictwem linku do płatności
przekazanego Najemcy przez Wypożyczalnię po ustaleniu między Stronami warunków najmu.
6. Regulamin najmu – dostarczany i stosowany przez Wypożyczalnię dokument w oparciu, o
który jest zawierana umowa najmu pojazdu.
7. Regulamin płatności – niniejszy regulamin będący uzupełnieniem Regulaminu najmu.
8. Strona Wypożyczalni – strona internetowa Wypożyczalni.
9. Strony – strony umowy najmu pojazdu tj. Najemca oraz Wypożyczalnia.
10. System – oprogramowanie, o którym mowa na stronie internetowej https://easy-rent.pl/,
dostarczane Wypożyczalni przez Dostawcę Systemu, wspierające Wypożyczalnię w
zawieraniu Umów najmu.
11. Umowa najmu – umowa najmu między Stronami.
12. Widget – widget (element graficzny interfejsu) dostarczany przez Dostawcę Systemu
Wypożyczalni na Stronę Wypożyczalni, ułatwiający proces zawierania Umowy najmu.
13. Dostawca Systemu – Kamil Kostka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Simply Media Kamil Kostka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6392025652, nr REGON
522200210, ul. Lotnicza, nr 69, lok. 7, 47-400 Racibórz.


§ 2 Informacje ogólne


1. Wszelkie płatności dokonywanie w związku z zawartą lub przyszłą Umową najmu są
dokonywane na rzecz Wypożyczalni. System stanowi jedynie wsparcie technologiczne dla
Wypożyczalni w zakresie zawierania Umów najmu, zwłaszcza przy przyjmowania płatności
(generowanie linków do płatności). Tym samym Dostawca Systemu na żadnym etapie nie
wchodzi w posiadanie środków przekazywanych przez Najemcę.
2. Środki przekazywane przez Najemcę trafiają bezpośrednio na rachunek Wypożyczalni,
prowadzony przez dostawcę systemu płatniczego, o którym mowa w ust. 3.
3. Dostawcą systemu płatniczego jest tpay tj. Krajowy Integrator Płatności S.A.
4. Umowy najmu zawierane z wykorzystaniem Systemu zawierane są pomiędzy Stronami,
Dostawca Systemu nie jest stroną tych umów.


§ 3 Płatność poprzez link


1. W celu dokonania Płatności poprzez link Najemca powinien ustalić warunki Umowy najmu z
Wypożyczalnią, w szczególności czas trwania najmu oraz jego koszt, a także – o ile ma to
zastosowanie: wysokość kaucji oraz ograniczenia w zakresie korzystania z pojazdu (np. wiek
kierowcy).
2. Po dokonaniu ustaleń, o których mowa w ust. 1, Wypożyczalnia generuje za pośrednictwem
Systemu i przekazuje Najemcy drogą elektroniczną link do płatności za rezerwację.
3. Link do płatności, o którym mowa w ust. 2 jest ważny przez okres 3 dni. Po tym terminie
opłacenie rezerwacji za jego pośrednictwem będzie niemożliwe.


§ 4 Płatność automatyczna


1. W celu dokonania Płatności automatycznej Najemca powinien wysłać zapytanie
rezerwacyjne za pośrednictwem Strony wypożyczalni z wykorzystaniem Widgetu.
2. W zapytaniu rezerwacyjnym Najemca określa czas trwania Umowy najmu, a także podaje
swoje dane.
3. W oparciu o dane podane w ust. 2 System generuje i wyświetla link do płatności.


§ 5 Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłosić na adres kontakt@wtfcars.pl.
2. Wypożyczalnia ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
3. Reklamacje w pozostałym zakresie (w szczególności dotyczące pojazdów, realizacji Umowy
najmu) należy składać Wypożyczalni w sposób określony w Regulaminie najmu.
4. [POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ]
W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do
zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego
należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do
zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.


§ 6 Dane Osobowe


1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Najemców jest Wypożyczalnia.
2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Wypożyczalnię znajdują się w
klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych zamieszczonej na Stronie Wypożyczalni.
3. W związku z dokonywaniem płatności za pośrednictwem Systemu dodatkowymi odbiorcami
danych osobowych będą:
a) Dostawca Systemu oraz
b) Dostawca systemu płatniczego, o którym mowa w paragrafie 2.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie płatności zastosowanie znajdzie Regulamin
najmu.