Regulamin

1. Zagadnienia wstępne

1.1        Regulamin obowiązuje w sklepie internetowym www.wtfcars.pl.

1.2        Regulamin obowiązuje w odniesieniu do umów sprzedaży towarów i usług zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, poza indywidualnymi umowami sprzedaży.

1.3        Przy zawieraniu indywidualnej umowy sprzedaży Strony w ramach prowadzanych negocjacji mogą dokonać modyfikacji postanowień Regulaminu.

2. Definicje

Na potrzeby niniejszego  Regulaminu, wprowadza się definicje następujących pojęć w nim użytych:

2.1        – „Sprzedawca” – przedsiębiorca Jakub Jankowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WTF CARS Jakub Jankowiak.;

2.2        Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Dokładny adres: plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław;

Adres strony internetowej Sklepu: www.wtfcars.pl;

Adres e – mail: kontakt@wtfcars.pl;

Telefon kontaktowy: 71 77 33 123;

2.3        Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznaje zdolność prawną nabywająca Towary w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

2.4        Konsument” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nabywająca Towary Sprzedawcy nie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

2.5        – „Kupujący” – Klient oraz Konsument;

2.10      Zamówienie” – dokonanie przez Kupującego wyboru usług, które chce nabyć za pośrednictwem strony internetowej, zawierającego listę wybranych przez Kupującego usług, ich ceny, sposób płatności,  po potwierdzeniu którego dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy sprzedaży.

2.11      Dowód zakupu” – paragon, faktura, potwierdzenie przelewu, potwierdzenie płatności kartą dokumentujące sprzedaż Towarów;

2.12      – „Regulamin” – niniejszy dokument;

2.13      – „Strony” – łącznie Sprzedawca i Kupujący.

 

3. Składanie zamówień oraz zawarcie umowy sprzedaży

3.1        Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem..

3.2        Kupujący może złożyć Zamówienie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

3.3        Kupując chcąc złożyć zamówienie powinien dokonać kolejno następujących czynności:

3.3.1           wybór usług ze Strony Internetowej;

3.3.2           kontakt ze Sprzedawcą, zgodnie z pkt. 2.2;

3.3.3           dokonanie wyboru sposobu płatności;

3.3.4           dokonanie wyboru miejsca odbioru przedmiotu najmu;

3.4        Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem następuje w chwili złożenia Zamówienia.

3.5        Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia.

3.6        Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e – mail informację o otrzymaniu zamówienia oraz dołącza do niej wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3.7        Sprzedawca przystępuje do realizacji złożonego przez Kupującego Zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedawcy.

4.          Prawo odstąpienia od umowy

4.1        Stosownie do treści art. 27  ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta („Prawo konsumenta”) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenta.

4.2        Bieg wskazanego 14 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy przez Konsumenta rozpoczyna się od dnia zwarcia umowy. Termin jest zachowany, jeśli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie woli o odstąpieniu pocztą lub za pośrednictwem wiadomości e – mail na adres Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

4.3        Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przesłanego mu przez Sprzedawcę w wiadomości e – mail zwierającej potwierdzenie złożenia zamówienia lub z formularza załączonego do Prawa konsumenta jako Załącznik nr 2.

4.4        Po dokonaniu skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest traktowana jako niezawarta.

4.5        Po skutecznym odstąpieniu od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy odebranych Towarów w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4.6        Konsument pokrywa koszty wysyłki zwróconego Towaru oraz ponosi ryzyko związane z wysyłką.

4.7        Na Konsumencie spoczywa odpowiedzialność odszkodowawcza za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.8        Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru.

4.9        Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.10      Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.11      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.12       Stosownie do treści art. 38 Prawa konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

4.12.1          o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

4.12.2          w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

4.12.3          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4.12.4         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4.12.5          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.12.6          w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4.12.7          w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

4.12.8          w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

4.12.9         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.12.10       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

4.12.11      zawartej w drodze aukcji publicznej;

4.12.12       o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

4.12.13       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

5.1        Polityka prywatności oraz kwestie bezpieczeństwa danych osobowych mające zastosowanie do Regulaminu zostały uregulowane w dokumencie „Polityka prywatności” znajdującym się na stronie internetowej Sklepu

6. Pozasądowe rozwiązywanie sporów – Internetowe rozstrzyganie sporów (ODR)

6.1        Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem mające źródło w złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu powinny zostać w pierwszej kolejności rozstrzygane ugodowo. Sprzedawca informuje, iż Konsument w szczególności jest uprawniony do złożenia skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym także w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

7. Postanowienia końcowe

7.1         Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu lub jego części, o czym poinformuje Kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem – nie krótszym niż 7 -dniowym.

7.2        W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.